3 Titles

This section includes publications from the subject area BUSINESS & ECONOMICS / BUS068000 Development / Economic Development according to the BISAC classifier.

All Books

Cover for FINANCIAL DEPTH-ECONOMIC GROWTH NEXUS IN UKRAINE FINANCIAL DEPTH-ECONOMIC GROWTH NEXUS IN UKRAINE
Yuliia Shapoval, Pavlo Kerimov, Oleksii Shpanel-Yukhta, Sergiy Korablin, Yevhen Bublyk, Svitlana Brus
December 22, 2022
Cover for INNOVATIVE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMIES INNOVATIVE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMIES
Bogdan Grechanyk, Victor Petrenko, Tetiana Ostapenko, Dmytro Onopriienko, Iryna Hrashchenko, Olena Palyvoda, Svitlana Krasniuk, Elvira Danilova, Igor Matyushenko, Valeriy Ryeznikov, Olga Tofaniuk, Olena Khanova, Larysa Grygorova-Berenda, Anna Zaitseva, Mykola Serbov, Inna Irtyshcheva, Olena Pavlenko
December 31, 2022