4 Titles

This section includes publications from the subject area TECHNOLOGY & ENGINEERING / TEC009060 Industrial Engineering according to the BISAC classifier.

All Books

Cover for DYNAMIC PROCESSES IN TECHNOLOGICAL TECHNICAL SYSTEMS DYNAMIC PROCESSES IN TECHNOLOGICAL TECHNICAL SYSTEMS
Ivan Nazarenko, Oleg Dedov, Iryna Bernyk, Andrii Bondarenko, Andrii Zapryvoda, Maxim Nazarenko, Ivan Pereginets, Yevhen Mishchuk, Mykola Kyzminec, Serhii Oryshchenko, Oleg Fedorenko, Sergii Tsepelev, Artur Onyshchenko, Liudmyla Titova, Ivan Rogovskii, Mykola Ruchynskyi, Anatoly Svidersky, Volodymyr Slipetskyi, Maksym Delembovskyi, Igor Zalisko, Mykola Nesterenko
December 29, 2021
Cover for SYSTEM CONCEPT FOR MODELLING OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND DECISION MAKING IN THEIR MANAGEMENT SYSTEM CONCEPT FOR MODELLING OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND DECISION MAKING IN THEIR MANAGEMENT
Batyr Orazbayev, Yerbol Ospanov, Kulman Orazbayeva, Valentina Makhatova, Lyailya Kurmangaziyeva, Balbupe Utenova, Aiman Mailybayeva, Nurlan Mukatayev, Timur Toleuov, Altynai Tukpatova
August 31, 2021