Всім науковцям з різною періодичністю необхідно оприлюднювати результати своєї роботи. Якщо для проміжних результатів підходять статті у наукових журналах, то для повноцінного аналізу різних точок зору, охоплення всіх етапів дослідження – найкраще рішення – монографія.

Проте не тільки масштабність дослідження чи обсяг рукопису диктують вибір виду видання, про це дбає ще й Міністерство освіти та науки України. То кому ж та для чого потрібна монографія, відповідно до вимог МОН України?

1. Науково-педагогічним, педагогічним та науковим працівникам кожні п’ять років, оскільки публікація у колективній монографії зараховується як пункт виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Відповідно до п. 36 Постанови Кабінету Міністрів України № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365, «науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують освітній процес, повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 цих Ліцензійних умов, серед яких «наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)».

2. Здобувачам ступеня доктора філософії монографії (розділи у колективних монографіях) потрібні, оскільки наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях здобувача, до яких зараховуються одноосібні монографії, що рекомендовані до друку вченими радами закладів та пройшли рецензування, крім одноосібних монографій, виданих у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором. До одноосібних монографій прирівнюються одноосібні розділи у колективних монографіях за тих же умов (п.8 «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р. №44).

3. Здобувачам наукового ступеня доктора наук монографії (розділи у колективних монографіях) потрібні, оскільки належать до наукових публікацій, які відображають основні наукові результати докторської дисертації, з галузі науки, з якої підготовлено дисертацію (п.8 Кваліфікаційних вимог, визначених «Порядком присудження та позбавлення наукового  ступеня доктора наук», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197, а також Вимог до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та Вимог до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України 23 вересня 2019 року № 1220).

4. Офіційним опонентам та рецензентам наукових робіт, членам докторських рад оскільки для незалежності експертизи для захисту докторської дисертації повинні мати «наукові публікації з наукового напряму, за яким підготовлено докторську дисертацію здобувача, визначені МОН», у тому числі й монографії (п.13, п.15 «Порядку присудження та позбавлення наукового  ступеня доктора наук», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197).

5. Конкурсантам для участі у конкурсах проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок. Згідно Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених (від 14.12.2015 № 1287), звіт про результативність виконання дослідження (розробки) мають бути оприлюдненні у «монографіях та/або розділах монографій, що опубліковані українськими видавництвами за тематикою дослідження (розробки)» або у «монографіях та/або розділах монографій, що опубліковані за тематикою дослідження (розробки) у закордонних виданнях мовами країн, які входять до ОЕСР, та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР».

6. Державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування. Відповідно до Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання (від 12 грудня 2019 року № 226-19), державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування при професійному навчанні мають набирати кредити Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, які нараховуються в тому числі і за «підготовку монографій, навчальних підручників, навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів, словників, довідників». За підготовку монографій нараховуються 0,2 кредити ЄКТС (п.4 «Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання», затвердженого Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 226-19 від 12.12.2019).

 

То ж як бачимо, авторські та колективні монографії все ще залишаються затребуваними як вид наукової публікації. Саме через це видавництво ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» продовжує прийом матеріалів до колективних монографій з індексацією Scopus. А якщо вам потрібне видання монографії за кордоном у країнах ОЕСР, що також індексується Scopus, ми можемо запропонувати до ваших послуг нашого партнера-видавця Scientific Route OÜ.

Ви можете отримати консультацію з підготовки та видання монографії, надіславши рукопис на iryna.prudius@entc.com.ua  або зателефонувавши за номером +380503038636

При підготовці матеріалу використані офіційні джерела: НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ https://reicst.com.ua/asp/monographs